Follow Us

ขั้นตอนการใช้บริการ

วิธีการ/ขั้นตอน การใช้บริการเติมเงินเข้าบัญชี PayPal

 1. ยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้บริการกับดีแคช.บิส โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการทำรายการ คือ ภายใน24ชม. ท่านต้องยอมรับ สามารถรอได้ ไม่โทรมากดดันทีมงาน
  - อ่านหัวข้อ หลักฐานการโอนเงิน
  - อ่านหัวข้อ การขอคืนเงิน
 2. ดูอัตราค่าบริการ เพื่อประมาณการยอดเงินที่ต้องโอนมาให้ดีแคช.บิส (ยอดเงินที่ท่านโอนมา จะถูกหักค่าบริการก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นยอดโอนไปบัญชีPayPalท่าน
 3. โอนเงิน เข้าบัญชี ดีแคช.บิส ดังนี้

  ss-pp-scb-17

 4. แจ้งการโอนเงิน ในแบบฟอร์ม(เท่านั้น) ไม่รับแจ้งการโอนเงินทางโทรศัพท์
  ***สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก : ส่งสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อม ด้วยข้อความระบุว่า "เพื่อใช้บริการเติมเงินPayPalกับdcash.biz" แนบไฟล์มาพร้อมกับการแจ้งโอนเงินในแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน
  สแกนส่งเป็นไฟล์เอกสารหรือถ่ายภาพส่งมาก็ได้ เช่น

  - ถ่ายสำเนาบัตร แล้วขีดคร่อมด้วยลายมือเขียนระบุว่า "เพื่อใช้บริการเติมเงินPayPalกับdcash.biz"
  - ถ่ายภาพบัตรประชาชนคู่กับ กระดาษที่มีข้อความซึ่งเขียนด้วยลายมือระบุว่า "เพื่อใช้บริการเติมเงินPayPalกับdcash.biz"

 5. รอการทำรายการภายใน24ชม. เมื่อทีมงานทำรายการให้ท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของท่าน